Uw privacyverklaring

 

Voor een goede voortgang van de coaching is het noodzakelijk dat ik, als uw coach een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw situatie, redenen voor de geïndiceerde coaching en gegevens over het verloop van de begeleiding om tot het behalen van gestelde doelen te komen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij ouders, een andere zorgverlener, school, werkgever of arts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de coaching is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u/uw vertegenwoordiger deze nota kan indienen.

Uw naam, adres en woonplaats

Uw klantnummer van de SVB

De contactdata van de afgelopen maand

Een korte omschrijving van de coaching, b.v. individuele begeleiding, activerende begeleiding of respijtzorg (mits geïndiceerd)

 

Hoogeveen, 18 mei 2018

Cliënt/wettelijk vertegenwoordiger (naam): SW Zorg & Begeleiding